Turpinās Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projekts “Emotional Wellbeing”

Vecumnieku vidusskola kopā ar partnerskolām no Nīderlandes, Lielbritānijas, Francijas un Ungārijas turpina realizēt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projektu “Emotional Wellbeing” jeb “Emocionālā veselība”.

Projekta divu gadu periodā (2018 – 2020) Vecumnieku vidusskolas skolēni piedalās apmaiņas vizītēs partnervalstīs, uzņemoties pienākumu pieņemt savās mājās kādu no partnervalstu skolēniem Latvijas vizītes laikā. Projektā brīvprātīgi līdzdarbojas Vecumnieku vidusskolas skolotāji, direktors un direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā.

Saskaņā ar projekta plānu, 2018./2019.mācību gadā pirmā mācību vizīte notika no 9. līdz 15.  decembrim Lielbritānijas pilsētā Ellesmere Port, Whitby vidusskolā the Whitby High School.

Otrā vizīte notika no 24.februāra līdz 2.martam Nīderlandes pilsētā Tilburg, Durendael koledžā 2College Durendael. Trešā vizīte notika pie mums, Vecumnieku vidusskolā, no 17.līdz 23.martam, kad mūsu skolā viesojās 27 ārzemju viesi: 8 skolotāji un 19 skolēni. Visi viesskolēni dzīvoja mūsu skolēnu ģimenēs. Projekta Latvijas vizītes apakštēma bija ”Karjera un prasmes”. Šajā nedēļā īstenojām vairākus mācību pasākumus pie mums, Vecumnieku vidusskolā: piedalījāmies radošajās sveču liešanas, eko ziepju izgatavošanas, IT un karjeras prasmju pilnveidošanas darbnīcās, latviešu veselīgo našķu degustācijās, iesaistījām skolēnus sportiskās aktivitātēs, apmeklējām vairākus kultūras objektus Rīgā, Ventspilī, uzņēmumus un kultūras notikumus Iecavā. Nedēļa bija aizraujošiem notikumiem piepildīta un atvadoties saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju gan no partnervalstu skolēniem, gan skolotājiem. Paldies projektā iesaistīto skolēnu vecākiem un visiem, kuri ar aizrautību līdzdarbojās un centās, lai viss izdotos!

Ceturtā vizīte notika 2019./2020.mācību gadā no 6.līdz 12.oktobrim Francijas pilsētā Dunkerque, vispārizglītojošā un tehnoloģiju vidusskolā Lycée de l’Europe. Piektā mācību vizīte paredzēta no 29.marta līdz 4.aprīlim Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā,  Szabó Lőrinc bilingvālajā pamatskolā un ģimnāzijā.

Projekta noslēdzošā tikšanās plānota no 10.-16.maijam Nīderlandē, Durendael koledžā.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt skolēnu un skolotāju izpratni par tehnoloģiskajām, sabiedriskajām un ekonomiskajām pārmaiņām pasaulē un šo pārmaiņu ietekmi uz emocionālo veselību šobrīd un nākotnē.

Projekta gaitā skolēni savstarpēji sadarbojoties piedalās dažādos mācību pasākumos un izzina projekta apakštēmas:

  • Emotional Wellbeing (Liebritānija)
  • Emotional Wellbeing: Self esteem and social media (Nīderlande)
  • Emotional Wellbeing: Employability (Latvija)
  • Emotional Wellbeing: Coping in a digital world (Francija)
  • Emotional Wellbeing: Tolerance and social skills (Ungārija)
  • Emotional Wellbeing: Reflection and durability. How to find your own happiness (Nīderlande)

Projekts dod iespēju skolēniem doties mācību vizītēs, kuru ietvaros jāveic dažādi projekta uzdevumi. Skolēni pēta sociālo tīklu riskus un iespējas, piedalās karjeras pasākumos, pielieto un pilnveido digitālās un sociālās prasmes prasmes, uzzina par apzinātības praksi jeb mindfulness. Projekta aktivitātes rosina domāt par daudzveidīgas sabiedrības priekšrocībām un toleranci, uzlabot emocionālo pašsajūtu un veicināt pašapziņu, lai mācītos izvirzīt un sasniegt savus mērķus.

Mobilitātes ietvaros skolēni dzīvo viesģimenēs, iepazīst vietējo kultūru un tradīcijas, pilnveido sevi caur uzdrīkstēšanos, sevis iepazīšanu atšķirīgās situācijās un vidēs, “izkāpšanu” no komforta zonas, arī piedzīvo izaugsmi un ieguvumus, kas būs novērtējami tikai pēc kāda laika. Kā viens no nozīmīgākajiem projekta ieguvumiem ir skolēnu un skolotāju pilnveidotās valodas un savstarpējās komunikācijas prasmes, jo projekta darba valoda ir angļu.

Projekta informācija:
Projekta nosaukums: Emotional Wellbeing
Projekta Nr.: 2018-1-NL01-KA229-039011_5
Projekta īstenošanas laiks : 2018.gada 1.septembris – 2020.gada 31.augusts
Finansējums: 28175,00 EUR
Projektu finansē Eiropas Komisija
Projekta partneri: Whitby High School (Lielbritānija), 2College Durendael (Nīderlande), Lycée de l’Europe (Francija), Szabó Lőrinc bilingvālā pamatskola un ģimnāzija (Ungārija), Vecumnieku vidusskola (Latvija)

Plašāka informācija par projekta norisi pieejama mājaslapā www.emotionalwellbeing.eu

Publikācija par mobilitāti Lielbritānijā pieejama laikrakstā “Vecumnieku Novada Ziņas” 2019. gada februāra Nr.4(203)

Publikācija par mobilitāti Francijā pieejama laikrakstā “Vecumnieku Novada Ziņas” 2019.gada novembra Nr.20. (219)

Vecumnieku vidusskolas angļu valodas skolotāja un projekta kontaktpersona Iveta Klīdzēja