Ekoskola

Vecumnieku vidusskola – Ekoskola

Vecumnieku vidusskolas Ekoskolas programmas darba plāns 2021./2022. mācību gadam.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 59 000 skolu visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.  
Ekoskolu programma ir balstīta kompetenču pieejā un ir veids, kas palīdz sasniegt gan mācību standartā un programmās definētos sasniedzamos rezultātus, gan vides aizsardzības un ilgtspējīgās attīstības mērķus. 

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Ekoskolu zaļais karogs

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Vecumnieku vidusskola ekoskolu kustībā darbu uzsāka 2008. gadā, un jau pirmajā gadā saņēma zaļo diplomu, bet otrajā – Zaļo karogu, kuru, kopā ar Vides ministru R.Vējoni, pie skolas pacēlām 2010.gada 17.novembrī.

Programma darbojas

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur vide pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. 
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 soļiem Ekoskolu programmā. Šie soļi ir:

 • Ekopadome
 • Skolas Vides novērtējums
 • Skolas rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību saturu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai, izejot no vides novērtējuma, ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā Ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi
 • Enerģija
 • Ūdens
 • Transports
 • Vide un veselīgs dzīvesveids
 • Skolas vide un apkārtne
 • Klimata izmaiņas
 • Meži
 • Pārtika
 • Bioloģiskā daudzveidība

Darbs ikdienā cieši saistīts ar dažādu  jautājumu risināšanu – katru mēnesi viena no klases stundām paredzēta dažādu vides jautājumu skaidrošanai, katru gadu tiek veikts skolas vides izvērtējums, sastādīts darba plāns, ko realizē mācību gada laikā, bet pavasarī Vides izglītības fondam tiek nosūtīta atskaite par paveikto. Skolā notiek daudzas aktivitātes, kas palīdz skolēniem veidot priekšstatus par pareizu attieksmi pret vides problēmu risinājumiem – ikgadēji makulatūras un bateriju vākšanas konkursi, apkārtnes un klašu telpu sakopšanas talkas. Aktīvi piedalāmies Ekoskolu forumos. Un draudzējamies ar tuvākām un tālākām Ekoskolām. Babītes un Baldones vidusskolām.

Ekopadomē var darboties jebkurš skolēns no 5. – 12.klasei, Ekopadome lemj ar skolas vides problēmām saistītus jautājums, īsteno un pārrauga 7 soļu īstenošanu skolā. Ierosina un īsteno dažādus vides jautājumus un aktivitātes.

Skolai ir savs vides kodekss:

Vecumniekos čakli esam

Ekoskolas vārdu nesam

Zaļais karogs skolu rotā

Jātur tas arvienu godā

Darba daudz, to neliegsim

Visi naski strādāsi  

Zaļie darbi prieku rada,

Tā tas notiek – gads no gada

Ekoskolu programmas ietvaros tiek īstenotas vairākas vides izglītības aktivitātes un kampaņas, kā piemēram, Ekoskolu forumi un Ekoskolu Rīcības dienas. 

Ekoskolu Rīcības dienas

Tā ir starptautiska iniciatīva, kurā ik gadu piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēni visā pasaulē organizējot pasākumus, kuros jaunieši aktualizē jautājumus par videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī iesaista pasākumos sabiedrību. Ierasts, ka Rīcības dienas notiek novembrī.