Projekti

●ESF VISC projekta Nr.: 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros Skola kā projekta aprobācijas skola nodrošināja kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības satura aprakstam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Projekta profesionālās pilnveides nodarbībās piedalījās 26 skolas pedagogi un sadarbības grupu ietvaros iesaistījās visi skolas pedagogi.
● Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Skolā notiek individuālās pieejas veicinošas aktivitātes – skolotāja palīgs STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) priekšmetos 1.-4.klasē, alternatīvas neformālās izglītības pasākumu kopas- inovatīvas interešu izglītības programmas- Vides pētnieku pulciņš un STEM jauno inženieru pulciņš 1.-4.klasēs, Robotikas pulciņš 1.-3.klasēs, Jauno zinātnieku platforma 5.-6.klasēs, STEM tematiskās dienas un darbnīcas
● ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’ Nr.8.3.4.0/16/I/001 piedalījās 10. un 11. klases, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības, saliedētu klašu kolektīvus, attīstītu jauniešos līderības un atbildības prasmes.
● Valsts programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros katra Skolas klase vienu reizi semestrī apmeklēja kādu Latvijas mākslas un kultūras norisi, kas bija saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.
● Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Skolā darbojas karjeras izglītības konsultants un organizē dažādas karjeras stundas, izglītojošas lekcijas un ekskursijas, tikšanās ar interesantu profesiju pārstāvjiem.
● Ekoskolu programmas (ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā) ietvaros Skolā notiek vides izglītības procesa organizēšana. Programma veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi. Skola no 2010. gada katru gadu saņem Zaļā karoga balvu.
● Programmas “Mammadaba” (AS “Latvijas valsts mežu” un Valsts izglītības satura centra un Starptautiska Vides izglītības fonda programma) ietvaros, kas rosina atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā, meistarklasēs darbojas 9 klases.
● Latvijas Vides fonda projekts “Lielās augu medības”. Projekta mērķis- veidot ciešāku skolēnu saikni ar apkārtējo dabu un tajā notiekošajiem procesiem. Realizējot projektu, sākumskolas klases un pirmsskolas grupas vadīja mācību nodarbības ārā, mācoties atpazīt augus, kukaiņus un citas sugas. Tas veidoja izpratni par dabas procesu likumsakarībām – augu attīstību, to ekoloģiju un nozīmi. Projekta konkursā 2019./2020. m.g. iegūta 1. vieta un galvenā balva.
● Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekts “Emotional Wellbeing” jeb “Emocionālā veselība” ar Nīderlandes, Lielbritānijas, Francijas un Ungārijas skolām.
2019./2020.mācību gadā no 6.līdz 12.oktobrim ceturtā vizīte notika Francijas pilsētā Dunkerque, vispārizglītojošā un tehnoloģiju vidusskolā Lycee de l’Europe. Plānotās vizītes Ungārijā un Nīderlandē tika atceltas Covid -19 pandēmijas dēļ.
● „Panākumu Universitāte”- augstskolas “TURĪBA” profesionālās pilnveides izglītības programmā jauniešiem, kurā, iepazīstot profesionālu un veiksmīgu personību dzīvi un darba pieredzi, tiek attīstīta un veicināta katra jaunieša individuālā prasme gūt savus personīgos panākumus.