Dokumenti

Vecumnieku vidusskolas Nolikums

 

Kārtības:

Iekšējās kārtības noteikumi.

Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu 1.,2., 4., 5., 7., 8., 10., 11. klasei 2020./2021.mācību gadā.

 

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes un vērtēšanas kārtība.

Kārtība, kādā notiek skolēnu mācību stundu kavējumu uzskaite un rīcība kavējumu novēršanā

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos Vecumnieku vidusskolas 5 -6- gadīgo pirmsskolas grupās.

Audzināšanas darba prioritātes 2018. – 2021. gadam


Mācību procesa organizēšana no 15.11.2021.