Pieredzes apmaiņas tikšanās ar  Jaunciema pamatskolas un Ogres 1. vidusskolas kolēģiem.

7. februārī Vecumnieku vidusskolas skolotāji tikās pieredzes apmaiņas un sadarbības ZOOM sanāksmē ar Jaunciema pamatskolas un Ogres 1. vidusskolas kolēģiem.

Šajā tikšanās reizē galvenie jautājumi, par kuriem diskutējām un pamainījāmies pieredzē bija – Kā palīdzēt izvirzīt skolēniem mācīšanās mērķus? Kā izmantot skolēnu prasmju sekotāju mācību sasniegumu uzlabošanā? Kā veidot skolēnu portfolio un izmantot to mācīšanās mērķu sasniegšanā?

Par skolotāju kopdarbu, izveidoto skolēna plānotāju 1.klasei, un par tā pielietošanu stāstīja Ogres 1. vidusskolas direktora vietniece Iveta Bodeka. Kā pozitīvo ieguvumu kolēģe uzsvēra plānotājā ietverto lasīšanas prasmju attīstības sekotāju, kas palīdzēja pirmklasniekiem būtiski uzlabot sniegumu.

Vecumnieku vidusskolas skolotāja Aija Staškeviča iepazīstināja ar skolēnu portfolio mapēm sākumskolā, kuru sadaļas aptver dažādas personības attīstības jomas- mērķu uzstādīšanu ilgtermiņā un īstermiņā un sekošanu to realizēšanai, iesaistīšanos interešu izglītībā skolā un ārpus skolas, klases stundās veiktie darbiņi, pašvērtējumi pirms pārbaudes darba un pēc pārbaudes darba, nozīmīgākie snieguma līmeņu apraksti (SLA), kurā skolēns, darbojoties ar krāsām, seko savai izaugsmei. Skolotājas Inga Zvilna un Sintija Kreimane iepazīstināja ar pamatskolas klasēs izmantotajiem portfolio. I. Zvilna uzsvēra, cik nozīmīga ir pašu skolēnu iesaistīšanās audzināšanas procesā un tāpēc audzēkņu portfolio ir gan klases audzināšanas plāns, gan sadaļas, ko paši skolēni izvēlas kā sev interesējošas. S. Kreimane stāstīja par 7. klasēs mācību priekšmetā sociālās zinības veidoto portfolio, kurā skolēni kopā ar skolotāju apkopo izpētes materiālus (Vērtību svērtuve, Interešu laboratorija, Spēju detektīvs), seko saviem ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem, mācās plānot, uzraudzīt un novērtēt sasniegto (PUN).

Jaunciema pamatskolas skolotāja Janita Jargana dalījās ar savu pieredzi darbā ar 9. klases skolēnu karjeras mērķu izvirzīšanu un atbalstu veiksmīgāko lēmumu pieņemšanā.

Jaunciema pamatskolas direktore, arī 4. klases audzinātāja Inta Ozola dalījās ar pieredzi, strādājot ar klases stundu kladi, kurā skolēni apkopo klases stundās aktualizēto izaugsmes domāšanu, ieteikumus par pašvadītās mācīšanās prasmes mācīšanos un darbu ar skolēnu sekmju izrakstiem.

Šādas tikšanās reizes skolotājus iedvesmo – esam uz vienota ceļa ar citām Latvijas skolām, varam un protam piedāvāt savu pieredzi un izmantot kolēģu idejas, tās transformējot atbilstoši mūsu skolēnu vajadzībām.

Sadarbību turpināsim nākošajās pieredzes apmaiņas tikšanās reizēs, domājot par klasvadību, jo “ļoti bieži labākās idejas rodas tur, kur satiekas dažādu skolu skolotāji. Un diezgan bieži tā notiek” (I. Ozola) Direktora vietniece Rolanda Ķiņķevska