Ekoskola

Vecumnieku vidusskola – Ekoskola

Vecumnieku vidusskolas Ekoskolas programmas darba plāns 2023./2024. mācību gadam.

Ekoskolu programmu pasaulē koordinē organizācija Foundation for Environmental Education (FEE International), kas ir 1987. gadā Leidenē, Nīderlandē dibināta bezpeļņas nevalstiskā organizācija. 1987. gadā FEE ieviesa Zilā karoga balvu – vides akreditāciju pludmalēm un jahtu piestātnēm (pārvaldām un vadām arī Latvijā).

Pēc Zilā karoga panākumiem, FEE International konstatēja, ka ir jārisina skolā balstīta vides izglītība. 1992. gadā ANO konferencē par vidi un attīstību Riodežaneiro tika uzsvērta jauniešu vadītas vides rīcības nozīme, uz ko reaģējot, FEE International izstrādāja Ekoskolu koncepciju. Programma pirmo reizi tika izmēģināta 1992. gadā Dānijā, bet 1994. gadā tā tika ieviesta jau arī Vācijā, Grieķijā, Anglijā un citur. Šobrīd Ekoskolas ir lielākā izglītības programma pasaulē, kas tiek īstenota 73 valstīs, iesaistot 48 700 skolas.  Tā ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides aizsardzības un izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai mācību iestāžu ikdienā.

Ekoskolu programma Latvijā

Vides izglītības fonds īsteno FEE International programmas Latvijā kopš 1998. gada un secīgi 2002. gadā tika uzsākta Ekoskolu programma. 

Šobrīd Latvijā darbojas vairāk kā 195 izglītības iestādes – no pirmsskolām līdz augstskolām. 2023. gadā 96 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp piecām izglītības iestādēm tiks piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 43 ieguva nacionālā līmeņa apbalvojumu – Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.  
Ekoskolu programma ir balstīta kompetenču pieejā un ir veids, kas palīdz sasniegt gan mācību standartā un programmās definētos sasniedzamos rezultātus, gan vides aizsardzības un ilgtspējīgās attīstības mērķus. 

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Ekoskolu zaļais karogs

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. To piešķir Vides izglītības fonds ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Vecumnieku vidusskola ekoskolu kustībā darbu uzsāka 2008. gadā, un jau pirmajā gadā saņēma zaļo diplomu, bet otrajā – Zaļo karogu, kuru, kopā ar Vides ministru R. Vējoni, pie skolas pacēlām 2010.gada 17.novembrī.

Programma darbojas

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur vide pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. 
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 soļiem Ekoskolu programmā. Šie soļi ir:

 • Ekopadome
 • Skolas Vides novērtējums
 • Skolas rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību saturu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai, izejot no vides novērtējuma, ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā Ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi
 • Enerģija
 • Ūdens
 • Transports
 • Vide un veselīgs dzīvesveids
 • Skolas vide un apkārtne
 • Klimata izmaiņas
 • Meži
 • Pārtika
 • Bioloģiskā daudzveidība

Darbs ikdienā cieši saistīts ar dažādu  jautājumu risināšanu – katru mēnesi viena no klases stundām paredzēta dažādu vides jautājumu skaidrošanai, katru gadu tiek veikts skolas vides izvērtējums, sastādīts darba plāns, ko realizē mācību gada laikā, bet pavasarī Vides izglītības fondam tiek nosūtīta atskaite par paveikto. Skolā notiek daudzas aktivitātes, kas palīdz skolēniem veidot priekšstatus par pareizu attieksmi pret vides problēmu risinājumiem – ikgadēji makulatūras un bateriju vākšanas konkursi, apkārtnes un klašu telpu sakopšanas talkas. Aktīvi piedalāmies Ekoskolu forumos. Un draudzējamies ar tuvākām un tālākām Ekoskolām. Babītes un Baldones vidusskolām.

Ekopadomē var darboties jebkurš skolēns no 5. – 12.klasei, Ekopadome lemj ar skolas vides problēmām saistītus jautājums, īsteno un pārrauga 7 soļu īstenošanu skolā. Ierosina un īsteno dažādus vides jautājumus un aktivitātes.

Skolai ir savs vides kodekss:

Vecumniekos čakli esam
Ekoskolas vārdu nesam
Atkritumus šķirojam
Lieku neko nepērkam
Depozītu nododam
Naudu droši glabājam
Zaļa pasaule mums apkārt būs
Ja darīsiet tā arī Jūs!

Ekoskolu programmas ietvaros tiek īstenotas vairākas vides izglītības aktivitātes un kampaņas, kā piemēram, Ekoskolu forumi un Ekoskolu Rīcības dienas. 

Ekoskolu Rīcības dienas

Tā ir starptautiska iniciatīva, kurā ik gadu piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēni visā pasaulē organizējot pasākumus, kuros jaunieši aktualizē jautājumus par videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī iesaista pasākumos sabiedrību. Ierasts, ka Rīcības dienas notiek novembrī.

Ekoskolu vides novērtējums VECUMNIEKU VIDUSSKOLA 2023.gads.