Skolotāju profesionālās pilnveides sistēma skolā

Skolotāju profesionālā pilnveide skolā balstās uz principu- visiem skolas skolotājiem ir vienota izpratne par mācīšanas un mācīšanās jautājumiem.

Skola organizē profesionālās pilnveides kursus kopīgus visiem skolotājiem un pēc kursiem mācīšanās grupās nodrošina nepieciešamo apstākļus un atbalstu inovāciju ieviešanai, plānošanai un  sadarbībai.

Skolotājiem ir noteikts laiks, kad sadarboties, reflektēt par savstarpēji vērotajām stundām, izvirzīt idejas un gūt kolēģu atgriezenisko saiti.

Katrs skolas pedagogs mācīšanās grupās veic individuālu metodisko pētījumu. Mācību gada noslēgumā notiek metodiskās pedagoģiskās sēdes, kurās  skolotāji prezentē individuālo metodisko pētījumu skolēnu mācīšanas uzlabošanai rezultātus

Skolotāju mācīšanās grupas

Kopējo profesionālās pilnveides kursu un semināru un mācīšanās grupu tēmas 2011./-2019.

 • Efektīva mācību stunda
 • Lasītprasmes pilnveidošana dažādu mācību priekšmetu stundās
 • Atgriezeniskā  saite stundā skolēnu mācīšanās uzlabošanai
 • Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite mācību stundā
 • Uz sasniedzamo rezultātu vērstu uzdevumu un aktivitāšu realizēšana mācību stundā
 • Informācijas tehnoloģiju pielietošana mācību procesā

Ko nozīmē mācīt stratēģijas un ko es jau daru.

Skolotāju sadarbības  grupas

Skolotāju sadarbība grupas veidojās, iesākot projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobāciju  no 2017. gada.

 Skolotāji sadalījušies četrās komandās- pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas komandas, kas aptver visus skolas pedagogus. Kodolu veido skolotāji, kas piedalās projekta aprobācijā, bet ikdienas darbā un jaunās pieejas aprobācijā piedalās visi skolas skolotāji.

 Sadarbības grupu darba aktivitātes:  

 • iknedēļass sanāksmes:
 • kopīgi plāno  pašvadības caurvijas mācīšanu ( PUN) un plānošanas prasmes  mācīšanu   
 • Plāno un realizē starpdisciplinārus projektus
 • Dalās pieredzē par padarīto 
 • Analizē vērotās atklātās stundas un sniedz atgriezenisko saiti kolēģim
 •  Apspriež un diskutē par jauno standartu un mācību priekšmetu programmām
 • Izmēģina vienas tēmas mācību stundas pēc jaunā standarta un mācību priekšmeta programmas prasībām.

Līdz ar jauno izglītības standartu pieņemšanu, sadarbības grupām mainījās mērķis, bet būtība palika. 2020./2021. m./g. sadarbības komandas sadarbojas kopīgā satura plānošanā 1., 4., 7., 10. klasēs, meklējot kopīgas tēmas un plānojot caurviju prasmju kopīgu mācīšanu vienas klases skolēniem.  Pārējo klašu skolotāji sadarbojas, akcentējot starpdisciplināros projektus un caurviju prasmju mācīšanu.

Skolotāju personalizētā atbalsta /mācīšanās grupas

Skolotāju personalizētā atbalsta grupās,  no 2017./2018. mācību gada,  būtiskais ir tas, ka katrs skolotājs izvēlas savu tēmu , ko pētīs savā darbībā, lai uzlabotu savu sniegumu un līdz ar to skolēnu sasniegumu kādā prasmē, izpratnē par kādu jautājumu.

 Skolotāji, veicot savu individuālo pētījumu, apvienojas atbalsta/ mācīšanās grupās, kas sniedz kolēģiem atgriezenisko saiti par paveikto, iesaka, uzmundrina, dalās pieredzē.

 Personalizētā atbalsta grupu pētījumu piemēri :

 • Mācīšanās instrumenti skolēnam- mācīšanās stratēģijas, lasīšanas stratēģijas,
 • Snieguma līmeņu apraksti
 • Domāšana par savu domāšanu
 • Mācīšanās iedziļinoties- uzdevumi pēc Solo taksonomijas

Skolotāju personalizētā atbalsta /mācīšanās grupas  2020./2021. mācību gadā

Skolotāju personalizētā atbalsta /mācīšanās grupas   2020./2021. mācību gadā izvēlējušas tēmas:

 • Jēgpilnu un diferencētu uzdevumu izmantošana mācību stundā.
 • Metakognīcija (domāšana par mācīšanos)
 • Mācību stundas modeļi
 • Diferencēts mācību process, atbilstoši skolēnu zināšanām un prasmēm
 • Diferencēta pieeja katram skolēnam (individualizācija) mācību procesā

E-kursa grupa –  https://talakizglitiba.visc.gov.lv/courses/course-v1:SAM.831+Skola2030+2019-2021/about

Mācīšanās konsultanta personalizētā atbalsta grupas

Ar 2018./2019. mācību gadu skolā strādā mācīšanās konsultants, skolotājs-līderis, kas ieguvis mācīšanās konsultanta apmācību Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) organizētajos profesionālās pilnveides kursos  “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. Mācīšanās konsultants koleģiāli darbojas kopā ar pedagogiem klasvadības prasmju pilnveidošanā, diferenciācijas un individualizācijas ieviešanā pedagoga darbā, darbojas ar pedagogu profesionālā snieguma līmeņiem ar mērķi pakāpeniski paaugstināt katra pedagoga individuālo sniegumu.