Skolas mērķis

2021./2022. mācību gada mērķis:

SKOLĒNS IZMANTO ATGRIEZENISKO SAITI SAVAS PERSONĪBAS MĒRĶTIECĪGAI IZAUGSMEI

 Pirmsskolas mērķisSākumskolas komandas mērķisPamatskolas komandas mērķisVidusskolas komandas mērķis
Mērķis – vecumposmam atbilstošsSkolēns, kurš ikdienā zina, ievēro un lieto sabiedrībā vispārpieņemtās kultūras un ētikas normas.Skolēns mācās izmantot iegūto AS sava snieguma uzlabošanai  60% 7.-9.klašu skolēni lieto dažāda veida AS savas personības izaugsmei.60% skolēnu izmanto dažāda veida AS, lai pilnveidotu savu sniegumu
Konkrēts (materiālu veidi)Atgādnes, vienoti uzvedības noteikumi kultūras un ētikas normu ievērošanai, 9 zelta uzvedības likumiDažādu prasmju SLA, pašvērtējumi pirms un pēc uzdevumu, pārbaudes darbu veikšanas, PUN elementi (plānošana- ko tālāk?) anketasDažādi AS veidi – Portfolio (apkopoti dažādi AS veidi atkarībā no SR)SLA atgriezeniskās saites sniegšanai un izmantošanai Skolēnu pašvērtējumi Skolotāju izvērtējumi
Izmērāms  Skolēna prasmju izvērtēšana atbilstoši SR, prasmju dinamikas apkopojums I, II semestra beigās, iegūto datu analīze.Katrs skolēns ir veicis savu prasmju novērtējumu un prot par to sarunāties60% izmanto – augšupejoša sekmju dinamika Aptauja par AS lietošanu – sākuma un beigu mērījums Skolēnu Portfolio ievietoti SLAMācību gada beigās vismaz 60% skolēnu ir uzlabojuši savu sniegumu, izmantojot saņemto AS.
Sasniedzams      Mācību gada beigās skolēns ir  uzlabojis savas sociālo zinību prasmes.Mācību gada beigās skolēnam ir sava snieguma aprakstu, pašvērtējumu apkopojumsSkolēni izmanto  SLA Skolotāji plāno AS, sniedz AS.skolēni prot novērtēt savu sniegumu un izmanto piedāvāto AS, lai to uzlabotu
Būtisks skolēnam/ skolotājamSkolēns kļūst atbildīgs, izjūt cieņu pret citiem, ikdienā ievēro sabiedrībā vispārpieņemtās kultūras un ētikas normas.Katrs skolēns iegūst informāciju par savu sniegumu, novērtē, plāno savu darbību, lai uzlabotu sniegumu. Skolotājs izmanto dažādus FV rīkus, lai .sniegtu AS skolēnam procesa un pašregulācijas līmenī un uzlabotu mācīšanu.  Jaunā vērtēšanas pieeja skolēna izaugsmei  – FV nozīmīgā loma 1.; 4.; 7.; un 10., klasēs.Skolēni attīsta pašvadītās mācīšanās prasmes Skolotāji motivē skolēnus sistemātiski un mērķtiecīgi izmantot saņemto AS
Noteiktā laikā paveicamsMācību gadsMācību gadsMācību gadsMācību gads
Sākuma mērījumsSkolēna prasmju vērtēšana atbilstoši kritērijiem.AnketaAptauja par AS saņemšanu un lietošanaVeic pašvērtējumu Skolotāju izvērtējums
ProcessSkolēnu darbības vērojumi.Ikdienas vērojumiStundu vērojumi, darba grupas (skolotāju komandas)  sanāksmēs pārrunātie, dotie dati (darbi, pašvērtējumi, AS veidu apkopojums)Mācību stundu vērojumi  ar dažāda veida AS sniegšanu.  AS plānošana skolotāju komandas sanāksmēs
Noslēguma mērījumiSkolēna prasmju vērtēšana pēc izvirzītajiem kritērijiem.Anketas, skolēnu darbiAptauja. Pašvērtējumi Skolēnu darbi Stundu vērošanas rezultāti Dinamikas rādītāji e-klasē Skolēnu PortfolioVeic pašvērtējumu Skolotāju izvērtējums