Vecumnieku vidusskola realizē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu skolu sektorā

2017./2018. mācību gadā Vecumnieku vidusskola īsteno Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektu “Satura un valodas integrētās apguves pieejas (SVIA) pielietošana, veidojot efektīvas mācību stundas”.

Projekts tika izstrādāts un iesniegts vērtēšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā 2016./2017.mācību gadā un maijā saņēmām lēmumu par projekta pieteikuma apstiprināšanu, kā rezultātā piešķirts finansējums trīs individuālo mācību mobilitāšu īstenošanai skolas izglītības personālam.

Projekta mērķis ir personāla apgūto zināšanu, prasmju, kompetenču izplatīšana visā skolā un iekļaušana skolas mācību darba praksē.

Projekta uzdevumi ir:

  • atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi SVIA metodikā, angļu valodā,  informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un dažādu metožu pielietošanā;
  • izveidot mācību materiālu krājumu ar labās prakses piemēriem;
  • uzlabot stundu plānojumus ar mērķi veidot efektīvākas stundas, plašāk pielietojot SVIA un IKT;
  • veicināt skolēnu zināšanu, mācību motivācijas un rezultātu paaugstināšanu;
  • pastiprināt atgriezenisko saiti un formatīvo vērtēšanu mācību darbā
  • paplašināt Eiropas dimensiju skolā un izzināt labās prakses piemērus Eiropas skolās.

Projekta kontaktpersona ir angļu valodas skolotāja Iveta Klīdzēja.

Projekta īstenošanas laiks ir 15.06.2017. – 14.09.2018.

Apstiprinātais finansējums projektam ir 7303,00 EUR.

Līguma Nr.2017-1-LV01-KA101-035363

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros tiek īstenotas pedagoģiskā personāla mobilitātes trīs posmos. Projekta pirmajā posmā no 2017.gada 31.jūlija līdz 2017.gada 11.augustam Lielbritānijā, Braitonā notika profesionālās pilnveides kursi “Aspects of Teaching English”, kurus apmeklēja Vecumnieku vidusskolas angļu valodas skolotāja Iveta Klīdzēja. Kursu uzņemošā organizācija,  “The English Language Centre”, ir akreditēts un moderns izglītības un eksaminācijas centrs, kas piedāvā kursus gan skolēniem un studentiem vispārējās angļu valodas apguvē, gan profesionālos tālākizglītības kursus pedagoģiskajiem darbiniekiem.

Kursu mērķis bija izpētīt svešvalodu aktuālākās mācīšanas metodes un drukātos mācību līdzekļus, tostarp SVIA metodi, paplašināt mācību priekšmeta metodisko materiālu krājumu ar labās prakses piemēriem, strādājot praktiskās nodarbībās ar vairāku Eiropas valstu kolēģiem, analizēt esošo pieredzi, pielietotās metodes un apkopot jaunas radošas un aizraujošas idejas skolēnu valodas prasmju attīstībai, kā arī izzināt izmaiņas mūsdienu angļu valodā, kultūrā un sabiedrībā.   

 Kursi tika organizēti semināru un praktisko nodarbību veidā, izzinot efektīvākās mācību metodes, kā, piemēram, uz pierādījumiem balstītā mācīšana (evidence-based teaching), kas ilggadējos praktiskos pētījumos atzīta kā viena no efektīvākajām apmācību metodēm un mācību procesā ietver grafisko materiālu veidošanu (domu kartes, diagrammas), piezīmju veidošanu (note making), atgriezeniskās saites pielietošanu (feedback), klases interaktīvu mācīšanu (whole class interactive teaching) u.c darba formas.

Nodarbības vadīja pieredzējuši un augsti novērtēti pasniedzēji Steve Jones, Jade Blue, Martyn Ford un Edward Russell.

Vecumnieku vidusskolā īstenotās Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta  “Satura un valodas integrētās apguves pieejas pielietošana, veidojot efektīvas mācību stundas” otrajā posmā no 2018. gada 11. jūnija līdz 16.jūnijam Itālijā, Florencē notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Klasvadības risinājumi skolotājiem- jaunas metodes, efektīvas motivācijas, sadarbības un vērtēšanas stratēģijas”. Kursus projekta ietvaros apmeklēja Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, ģeogrāfijas un angļu valodas skolotāja Ingrīda Tamane.

Kursu organizatori ir EUROPASS Teacher Academy, kas piedāvā dažāda satura augsta līmeņa profesionālu pedagogu tālākizglītību sešās dažādās Eiropas pilsētās.

Kursu mērķis bija iemācīties jaunas metodes klasvadībā, skolēnu motivācijas paaugstināšanā un sasniegumu vērtēšanā, izmantojot  jaunākos informācijas tehnoloģiju rīkus klasvadībā. Tika apgūtas prasmes meklēt, atlasīt, kritiski vērtēt informāciju bezgalīgajās Google un Youtube dzīlēs, iepazītas un izmēģinātas jaunas aplikācijas- Socrative, Edmodo, Pinterest, Studystack u.c., kas efektīvi izmantojamas mācīšanas procesā, padarot to mūsdienīgu un skolēniem interesantu. Sadarbojoties ar kolēģiem no Itālijas, Slovākijas, Polijas un Somijas izglītības iestādēm, kursu dalībnieki izveidoja vairākus nodarbību scenārijus, kurus varēs realizēt savās skolās un klasēs jaunajā mācību gadā.

Ka pievienotā vērtība pedagogu kursiem ārzemēs ir satiktie un iepazītie kolēģi, personīgie kontakti, sarunas par skolotāja darbu un misiju, neatkarīgi, kurā zemē un kādā valodā tā tiek veikta.

Ingrīda Tamane

Projekta trešajā posmā no 2018.gada 16.jūnija līdz 21.jūnijam Itālijā, Terračīnā norisinājās profesionālās pilnveides kurss skolotājiem “Multimediju mācīšanās vide: kā pielietot modernās tehnoloģijas, lai veicinātu mācīšanās un mācīšanas procesu”. Kursus apmeklēja Vecumnieku vidusskolas informātikas skolotājs Jēkabs Klīdzējs.

Kursu mērķis – izpētīt dažas viegli pielietojamus piemērus, tādus kā virtuālās laboratorijas, virtuālo realitāti, izglītojošas spēles (digital storytelling) un robotiku, lai sekmētu mācīšanu un mācīšanos. Tuvāk tika apskatīti dažādi stundu veidošanas piemēri un stundā izmantojamās metodes, programmējot, izmantojot Scratch, Arduino aplikācijas, 3D virtuālās realitātes programmatūru un citas mobilās aplikācijas.

Kursu laikā man bija iespēja apmainīties pieredzē ar pedagogiem no dažādām Eiropas valstīm. Šis bija vērtīgi pavadīts laiks, apzinoties, cik daudz esam sasnieguši pašu mājās, kā arī iezīmēt pieaugošo informācijas tehnoloģiju lomu izglītības procesā.

Skolotājs Jēkabs Klīdzējs