Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

I Vispārīgie noteikumi

1. Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu pieņemta saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par Valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem, Valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem un citiem normatīvajiem  aktiem.

2. Kārtības par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu darbības pamats ir Vecumnieku vidusskolas ( turpmāk- Skolas) nolikums.

3. Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu jāievēro visiem skolas pedagogiem visos mācību priekšmetos.

II Mērķis

1. Noteikt vērtēšanas kārtību Skolā

2. Veikt objektīvu un profesionālu katra izglītojamā mācību sasniegumu vērtējumu

III Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un īstenošana

1. Skolā izglītojamā sasniegumu vērtēšanai darbojas pārbaudes darbu sistēma:

1.1 Pārbaudes darbu grafiku katram mēnesim plāno mācību priekšmeta pedagogs un ieraksta to kopīgajā skolas pārbaudes darbu grafikā. Izmaiņas pārbaudes darbu grafikā pedagogs saskaņo ar direktora vietnieku izglītības jomā.

1.2 Izglītojamajiem dienā nedrīkst būt vairāk par diviem pārbaudes darbiem.

1.3 Par izmaiņām pārbaudes darba saturā vai termiņos izglītojamie jāinformē vienu  mācību stundu iepriekš, konkrēti norādot pārbaudes darbā ietvertās tēmas.

1.4 Pedagogs ieskaiti vai pārbaudes darbu neplāno semestra pēdējās trīs dienās, kā arī semestra noslēguma pārbaudes darbu dienā.

1.5 Ja pārbaudes darbs nav iekļauts grafikā un izglītojamie par to nav informēti, izglītojamiem ir tiesības atteikties no darba veikšanas.

 1.6 Pārbaudes darbu grafiks ir izvietots skolā pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem pieejamā vietā.

1.7 Semestra pārbaudes darbus Skolas direktors ar rīkojumu nosaka 1.semestrī 1.-12. klašu izglītojamiem divos mācību priekšmetos un 2. semestra pārbaudes darbus 1.-8., 10.-11. klašu izglītojamiem divos mācību priekšmetos. Semestra pārbaudes darba saturam jāatbilst kārtējā semestrī apgūtajai mācību priekšmeta programmai. Semestra pārbaudes darbus izstrādā priekšmeta pedagogs vai pedagogu grupa. Semestra pārbaudes darbu saraksts izvietots Skolā  izglītojamajiem un vecākiem pieejamā vietā.

1.8 Semestra pārbaudes darba vērtējums ietekmē semestra vērtējumu.

1.9 5.-8. un 10.-11. klašu izglītojamo no 2. semestra pārbaudes darba atbrīvo, ja 1. semestra vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir ne zemāks par 8 ballēm. No diviem semestra pārbaudes darbiem izglītojamo atbrīvo, ja semestra vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir ne zemāks par 8 ballēm un izglītojamais ir aktīvi piedalījies skolas sabiedriskajā darbā.

1.10 No 2. semestra pārbaudes darba kārtošanas var tikt atbrīvoti mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji.

1.11 Izglītojamais var tikt atbrīvots no semestra pārbaudes darba kārtošanas veselības stāvokļa dēļ, ja iesniedzis sertificēta ģimenes ārsta izziņu.

1.12 Ja izglītojamais ir ilgstoši slimojis (mēnesi un vairāk), tad izglītojamais tiek atbrīvots no to pārbaudes darbu rakstīšanas, kuri notika viņa slimības laikā, nesamazinot semestra vērtējumu.

1.13 Ja pārbaudes darbā vai ieskaitē lielākajai daļai izglītojamo (vairāk par 50%) ir nepietiekams vērtējums, tad rezultāti klases žurnālā netiek izlikti. Darbs tiek rakstīts atkārtoti.

1.14 1.-12. klašu izglītojamie, kuri ir piedalījušies kādā ārpusskolas pasākumā, prezentējot skolu, veicinot tās atpazīstamību un stiprinot tās prestižu (piemēram, mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, skates, sacensības u.c.), par to pārbaudes darbu rakstīšanu, kas noteikti pasākuma dienā, vienojas par pārbaudes darba rakstīšanu citā laikā ar mācību priekšmeta skolotājiem. Skolotājam ir tiesības skolēnu atbrīvot no pārbaudes darba rakstīšanas.

IV Mācību sasniegumu vērtēšana

1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodes, paņēmienus un kritērijus katrā mācību priekšmetā izstrādā mācību priekšmeta pedagogs, saskaņā ar skolā realizējamām izglītības programmām, mācību priekšmetu standartu un programmām un Skolas vērtēšanas kārtību

2. Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā vai aprakstoši. Visos pārbaudes darbos, kas tiek vērtēti ar atzīmi, izglītojamajam jādod iespēja saņemt maksimālo vērtējumu 10 ballu skalā.

3. Pārbaudes darbi tiek veidoti izglītojamo mācību sasniegumu mācību temata vai temata daļas novērtēšanai, izmantojot dažādas pārbaudes darbu formas.

4. Pārbaudes darbus pilda visi izglītojamie neatkarīgi no vērtējuma ikdienas pārbaudes darbos (i/ni) vai izglītojamā mācību priekšmeta stundu kavējumiem. Ja izglītojamais pirms tam ir ilgstoši (mēnesi un vairāk) slimojis, tad pārbaudes darbu viņš var rakstīt, vienojoties ar pedagogu 2 nedēļu laikā.

5. Veidojot pārbaudes darbus, pedagogi nosaka katrā uzdevumā iegūstamo maksimālo punktu skaitu, mutiskās atbildes kritērijiem piešķiramo punktu skaitu un ievēro vienotus vērtēšanas kritērijus:

BallesVeiktā darba apjoms %
1095-100
986-94
878-85
769-77
660-68
548-59
435-47
323-34
211-22
11-10

6. Pedagogs izskaidro un pamato uzdevumu vērtēšanas kritērijus izglītojamiem pirms pārbaudes darba veikšanas.

7. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs izglītojamā mācību sasniegumus vērtē ar “ieskaitīts”/ “neieskaitīts”.  Kārtējo pārbaužu skaitu, izpildes laiku, kritērijus pedagogs nosaka patstāvīgi atkarībā no pārbaudes mērķiem.

8. Vērtējums “ieskaitīts” izliekams, ja izglītojamais ir apguvis mācību vielu atbilstoši mērķiem un kritērijiem tādā līmenī, kas nodrošina mācību satura tālāku apguvi.

9. Semestra vērtējumu vērtējumi  “ieskaitīts”/ “neieskaitīts”  var ietekmēt vienas balles robežās tajos gadījumos, kad izšķiras vērtējums  (piemēram, starp 5  un 6  un tamlīdzīgi)

10. Ieraksts “nav vērtējuma” jeb “n/v” ( turpmāk “n/v”) uzrāda vērtējuma neesamību un tam nav piešķirta vērtība. Ierakstam “n/v” ir informatīva nozīme.   Ieraksta “n/v” lietošana:

10.1 Pedagogs skolvadības sistēmā “E-klase” vienlaicīgi fiksē gan izglītojamā mācību priekšmeta stundas kavējumu “n”, gan veicamā pārbaudes darba neizpildi ( “n/v”)

10.2 Ja izglītojamais ir piedalījies pārbaudes darbā, bet to nav nodevis vai arī darbs ir veikts nesalasāmā rokrakstā vai izglītojamais darba laikā ir lietojis neatļautus palīglīdzekļus,  pedagogs lieto apzīmējumu  “n/v”.

11. Minimālais vērtējumu skaits ballēs katrā mācību priekšmetā semestra vērtējuma iegūšanai saistīts ar mācību stundu skaitu nedēļā.

Stundu skaits nedēļāMinimālais vērtējums skaits, no kuriem izliekams semestra vērtējums
12
23
34
45
56

12. Aprakstoši vērtējamos priekšmetos visu semestrī mācīto prasmju apguves rādītājus jānovērtē ne mazāk kā vienu reizi semestrī.

 13. Aprakstoši vērtējamos priekšmetos semestra mācību sasniegumu vērtēšanā skolotājs var izmantot arī izglītojamā semestra darbu portfolio.

14. Mājas darbi ir vērtējami ar “ieskaitīts” /“neieskaitīts” vai aprakstoši. 

15. 4.-12.klašu izglītojamiem pirms rudens un pavasara brīvlaikiem E-klases žurnālā izliek starpvērtējumus.

 16. Starpvērtējumu pedagogs izliek, ņemot vērā tos pašus kritērijus kā semestra vērtējumam.  Starpvērtējumam ir informatīva nozīme.

17. Semestra vērtējumu pedagogs izliek, ņemot vērā :

17.1 pārbaudes darbu vidējo aritmētisko veselos skaitļos;

17.2 sekmju dinamiku (piem., ja izglītojamā vidējais aritmētiskais ir sasniedzis 5,5, tad pedagogs ir tiesīgs izlikt 6 balles, ja visas kārtējās pārbaudes un mājas darbi  ir novērtēti ar  “ieskaitīts” vai 5 balles, ja kārtējās pārbaudēs  ir vērtējumi “neieskaitīts” vai “n/v”)

17.3 semestra pārbaudes darbā iegūto vērtējumu;

17.4 izglītojamā mājas darba un patstāvīgo darbu neizpilde nevar ietekmēt semestra vai gada vērtējumu mācību priekšmetā vienas balles robežās, bet var tikt ņemta vērā vērtējuma izšķiršanās gadījumā. 

18. Vērtējumu gadā pedagogs izliek, ņemot vērā pirmā un otrā semestra vidējo vērtējumu un sekmju dinamiku.

19. Pedagogam ir tiesības izlikt „n/v” semestrī, ja izglītojamais ir saņēmis „n/v” visos pārbaudes darbos un nav pildījis semestra kopsavilkuma darbu.

20. Pedagogs novērtētos pārbaudes darbus glabā līdz konkrētā semestra beigām. Pēc pilngadīgā izglītojamā vai izglītojamā likumīgā pārstāvja pieprasījuma pedagogs var izsniegt novērtētu pārbaudes darbu (kopēšanai, fotografēšanai), ja ir novērtēti visu pārējo izglītojamo pārbaudes darbi.   

21. Mācību sasniegumu vērtējumu uzlabošana

21.1 Ja izglītojamais nav ieradies uz pārbaudes darbu, tad divu nedēļu laikā pārbaudes darbs jānokārto pedagoga individuālajam darbam paredzētajā laikā. Obligātas konsultācijas vai citi papildus darbi mācību priekšmetā pirms pārbaudes darba uzlabošanas netiek noteikti.  

21.2 Izglītojamais jebkuru pārbaudes darbā iegūto vērtējumu uzlabot drīkst 1 reizi.    Žurnālā tiek ielikts uzlabotā pārbaudes darba vērtējums. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā pamatizglītības pakāpē, pedagogam jāņem vērā tikai izglītojamā uzlabotie vērtējumi konkrētajos pārbaudes darbos, izņemot gadījumus, ja uzlabotie vērtējumi ir zemāki par sākotnējo vērtējumu.

22. Tie izglītojamie, kas neattaisnoti neierodas uz pārbaudes darbu noteiktajā dienā, rakstīt pārbaudes darbu drīkst vienu reizi.

23. Ja izglītojamais semestrī nav kārtojis vairāk kā pusi vai nevienu no paredzētajiem pārbaudes darbiem, tad viņam ir jākārto semestra kopsavilkuma darbs par visām konkrētajā semestrī apgūtajām tēmām un izglītojamā tajā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu mācību priekšmetā.

V Izglītojamo informēšana par mācību sasniegumiem

24. Pedagogi izglītojamā saņemto vērtējumu pārbaudes darbā vai kārtējā vērtēšanā ieraksta E-klases žurnālā 4 darba dienu laikā.  E-klases žurnālā izliekami visi izglītojamā iegūtie vērtējumi.

VI Sadarbība ar izglītojamo vecākiem

25. Pedagogi regulāri informē vecākus par izglītojamo mācību sasniegumiem e-klases žurnālā, kā arī individuālās sarunās.

26. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos e-klases žurnālā vai citos dokumentos izdarītos ierakstus, kas attiecas uz konkrēto vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus, salīdzinājumā ar citiem skolēniem, informācija jāsniedz, nenosaucot citu skolēnu vārdus. 

27. 4.-12. klases izglītojamā sekmju izraksts divas reizes mēnesī tiek nosūtīts vecākiem drukātā veidā vai elektroniski (pēc vecāku izvēles). Izdrukāto sekmju izrakstu paraksta klases audzinātājs un vecāks. Pēc elektroniski saņemtā sekmju izrakstu vecāks elektroniski apstiprina tā saņemšanu.

28. 4.-12. klašu skolēni pirms rudens un pavasara brīvlaikiem saņem izdrukas no “E-klases” žurnāla ar iegūtajiem starpvērtējumiem mācību priekšmetos, to paraksta klases audzinātājs un vecāki.

VII Noslēguma jautājumi

 5.1 Vērtēšanas kārtība tiek saskaņota pedagoģiskās padomes sēdē un ir saistoša visiem Vecumnieku vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem.

 5.2 Grozījumi vērtēšanas kārtībā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz pedagoģiskās padomes sēdē, skolas metodiskās komisijas sanāksmēs vai skolotāju kārtējās sanāksmēs izteiktajiem ieteikumiem.