Āra izglītības dienā skolēni mācās par kultūras pieminekļiem Vecumniekos

3. novembris ir Āra izglītības diena, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Tāpēc 5.b klases skolēni sociālo zinību un vēstures stundā devās pārgājienā, lai dabā iepazītos ar kultūras pieminekļiem Vecumniekos.

Kopā ar klases audzinātāju Ingrīdu Tamani un vēstures skolotāju Ivetu Evarti apmeklēja senlatviešu apmetnes vietu Čigānkalnu. Pie piemiņas akmens, kas veltīts pirmajiem skolotājiem un skolēniem, pārrunāja mūsu pagasta skolu vēsturi un novērtēja restaurēto Sarkanās skolas ēku. Luterāņu baznīcas vārtus rotā dzeltenais gliemežvāks, pie tā skolēni uzzināja par Svētā Jēkaba ceļu un Vecumnieku baznīcas vēsturi, bet ēkas iekšpusē aplūkoja valsts nozīmes mākslas pieminekli- baznīcas interjeru, ērģeles, altārgleznu un Brīvības cīņās kritušajiem veltīto piemiņas plāksni. Vecumnieku kapsētā piestājās pie Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jura Mazura dzimtas kapiem, lai atcerētos mūsu senčus, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Stāsts par Latvijas brīvības cīnītajiem turpinājās arī parkā pie stēlas, kas godina mūsu novada 17  Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus.

Dabā izpētītais, novērotais un dzirdētais tika arī apkopots pierakstos un iegūto informāciju skolēni izmantos, veidojot vēsturisko vēstījumu mācību stundās.

Klases audzinātāja Ingrīda Tamane

5.klašu kultūrvēsturiskais un dabas piedzīvojums programmā Latvijas skolas soma

Latviešu valodas mācību satura tēmu “Manas dzimtas vārdi. Uzvārdu stāsti” skolēni apguva, izmantojot Turaidas muzejrezervāta piedāvāto nodarbību “Uzvārdu došana Vidzemē”.

Gatavojoties nodarbībai Turaidā, skolēni dalījās pieredzē, ko ģimenē ir dzirdējuši par sava uzvārda nozīmi un rašanos, bet pēc tam latviešu valodas stundās iepazinās ar to, kā uzvārdi tika doti dzimtbūšanas laikā, 19. gs. pirmajā pusē. Bērni uzzināja, ka pilsētniekiem uzvārdi bijuši jau senāk, domājams, jau kopš zviedru valdīšanas Baltijā 17.gs.. Daudzu zemnieku uzvārdi atspoguļoja viņu nodarbošanos, par  tiem tika izmantoti augu, dzīvnieku nosaukumi, dabas parādības, cilvēku rakstura vai fiziskās īpašības. Daļa uzvārdu radušies pavisam interesanti, piemēram, kādam zemniekam, kad viņš ieradās uzvārdu došanas kambarī, ļoti spiedis zābaks, viņš neko citu nav varējis pateikt, kā tikai šo vārdu, un tā arī ticis pie uzvārda “Zābaks”.

Skolēni, iepazinušies ar informāciju par uzvārdu došanu, interesantākos faktus atspoguļoja komiksā, bet pēc tam tika pētīti klases biedru uzvārdi. Skolēni atklāja, ka daļai tie ir latviskas cilmes  (piemēram, Līdums, Saliņa), daļai ir uzvārdi, kas cēlušies no citas valodas, ir uzvārdi, kas ir deminutīva formā (piemēram, Mediņš). Bērni izpētīja, ka viņu vidū ir vāciskas cilmes uzvārdu īpašnieki (piemēram, Rozenbergs) un uzvārdu – salikteņu īpašnieki (piemēram, Vasaraudzis).

30. septembrī iepazīšanās ar uzvārdu došanu turpinājās nodarbībā Turaidā. Gide 5.a un 5.b klases skolēniem izstāstīja par dzīvi un saimniekošanu muižā 19. gs. sākumā. Skolēni, klausoties gides stāstījumā, papildināja zināšanas par uzvārdu došanu. Nodarbības laikā tika izveidots uzvārdu koks. Te  īpaši noderēja darbs, kas tika ieguldīts iepriekš. Bērniem patika izspēlēt ainiņu no uzvārdu došanas pie muižas barona.

Atgriezušies mājās, bērni zīmēja emblēmas, kurās atspoguļoja sava uzvārda nozīmi vai uzvārda lietotājiem raksturīgo.

Apvienojot tematisko nodarbību ar Turaidas pils apmeklējumu un skaisto rudens skatu baudījumu Dainu kalnā, 5.klašu skolēni bija priecīgi par kopā būšanu un mācīšanos ārpus ierastās mācību klases.

5.klašu audzinātājas I. Tamane un S. Vītola/

.

Sākumskolā ir atsākušās STEM pulciņa nodarbības.

Ar oktobra mēnesi ir atsākušās STEM pulciņa nodarbības. 3.klases skolēni turpina jau 2 gadus atpakaļ uzsāktās mācības STEM priekšmetos (S- science, T- technology, E-engineering, M-mathematics, tulkojumā- dabaszinības, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika).

Lai atkārtotu, kā tad mēs protam un varam kaut ko pētīt, pirmās nodarbības tika veltītas burtu S, T, E, M un A (art – māksla) nosaukumu un darbības virzienu sapratnei.

Katram skolēnam tika piedāvāta skaista rudens puķe – astere, par kuru tika veikts pētījums katrā no šīm jomām.

Kā asteri iespējams pētīt matemātiski? Izmantojām zināšanas gan par figūrām, gan skaitļiem, garuma mēriem. Atkārtojām zināšanas par to, kā izmērīt apkārtmēru apļa veida formām.

Dabaszinībās pētījām augu pēc uzbūves, tā iedalījuma un izcelsmi.

Tehnoloģijās meklējām informāciju un datorklasē izmantojām Paint programmu, lai radītu sava zieda attēlu.

Mākslā pētījām sava zieda krāsu un formu un izmantojām vēl citus mākslas izteiksmes līdzekļus, lai savu ziedu attēlotu.

Visbeidzot, darbojāmies kā inženieri, lai radītu savas puķes modeli.

Mūsu pirmais pētījums ir pabeigts un sagādā gandarījumu katram mazajam STEM pulciņa dalībniekam!

Pulciņa vadītāja Aija Staškeviča.

Trešklasnieki mācās prezentēt savus projektus.

Jau otrajā klasē sākām mācīties gatavot projektus. Arī šogad turpinām to darīt un saprotam, ka mums vēl daudz jāmācās. Nav tik vienkārši uzskatāmi sagatavot informāciju par kādu tēmu un vēl to pastāstīt un parādīt saviem klasesbiedriem.

3.klases nedēļas laikā izstrādāja starppriekšmetu projektu (Dabaszinībās, sociālajās zinībās un latviešu valodā). Skolēni dabaszinībās mācījās par dažādām dabas teritorijām, tādēļ šai tēmai bija noteicošā loma projektā.

Daudzi skolēni strādāja ar lielu atbildību. Tika veidoti plakāti, modeļi no plastilīna, modeļi no dabas materiāliem, zīmējumi, kolāžas un apraksti. Informācija tika iegūta gan aptaujās, gan enciklopēdijās, žurnālos un internetā. Vajadzēja izdomāt, kā tiks projekts prezentēts un to sagatavot.

20.oktobrī notika savu darbu prezentēšana. Katram prieku sagādāja ne tikai savs darbs, bet arī citu skolēnu projekti. Viens no otra varēja daudz uzzināt un arī mācīties. Prieks, ka daba skolēnus interesē!

3.a klases audzinātāja Aija Staškeviča

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ekskursija uz Tērvetes dabas parku.

3.klasēm mācību programmas pirmā tēma dabaszinībās ir „Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?”. Mācījāmies par pļavu, mežu, purvu un dažādām cilvēku veidotām dabas teritorijām. Viena no tādām teritorijām ir dabas parki, tādēļ 17.oktobrī organizējām ekskursiju uz Tērvetes dabas parku. Izvēle bija tāda arī tādēļ, ka 3.a klase ir pieteikusies projekta Mammadaba Meistarklasei, kurā viens no uzdevumiem ir izziņas ekskursija.

LVM programmas „Izzini mežu” ietvaros ir lieliska iespēja apmeklēt izzinošās ekskursijas „Zaļajā klasē”. Mēs to izmantojām. Jaukas gides pavadībā uzzinājām daudz jauna par meža zvēriem, augiem un putniem, kā arī pārbaudījām savas dabaszinību stundās jau apgūtās zināšanas. Ļoti priecājāmies, kad mūsu gide nodarbības beigās sirsnīgi teica, ka, redzot mūsu zināšanas, viņa priecājas, jo ir pārliecināta, ka Latvijas meži un daba nākotnē būs gudrās un labās rokās.

Tērvetes dabas parkā var ne tikai apskatīt gleznaino rudens krāsās iekrāsoto dabu un parka izkoptās dabas ainavas, bet arī satikt rakstnieces Annas Brigaderes ņipro puisēnu Sprīdīti un lielo Lutausi. Pastaigā pa Pasaku meža takām varējām atklāt Meža ķēniņa valstību. Tā bija aktīva pastaiga, jo katrs vēlējās izmēģināt skolēniem piemērotās šķēršļu trases. Drosmi vajadzēja izrādīt ne tikai tajās, bet arī, uzkāpjot iespaidīgajā skatu tornī. Mēs arī izmantojām iespēju doties braucienos ar Pasaku bānīti. Skolēnus sajūsmināja gan kokos ieskautais Rūķu ciems ar neskaitāmām miniatūrām mājiņām, kurās varēja ieskatīties un pat mēģināt iekļūt, gan modernā Rūķu pilsētiņa ar iespēju pielietot iepirkšanās prasmes.

Iepriekš nepiedzīvota aktīvā atpūta pasākuma beigās bija atrakciju laukumā, kurā visi varēja izmēģināt savu drosmi, lunkanību un arī domāšanu, lai pārvietotos pa garo šķēršļu un kāpelēšans trasi.

3.a klases audzinātāja Aija Staškeviča.

Vecumnieku vidusskola izcīna godalgas ‘’Rudens  krosā’’ stafešu komandām!

Piektdien, 14. oktobrī, Iecavas parkā norisinājās Bauskas novada sacensības ‘’Rudens krosā’’ stafešu komandām.

Sacensības notika vairākās vecuma grupās,  piedalījās spēcīgākās skolēnu krosa stafešu komandas no Bauskas novada skolām. Katrā komandā varēja būt 3 dalībnieki, tātad, katra dalībnieka veiktajam stafetes posmam bija milzīga nozīme komandas kopējā rezultātā.

Mūsu skolēni atkal sevi parādīja augstā līmenī, izcīnot vairākas dažāda kaluma godalgas:

            ‘’A’’ gr. (2003.-2006. g.dz. )

Meitenēm (3x750m)

– 3. vieta, (10:37,8), (Ramona Bambāne, Rūta Gertnere, Kristīne Baltruma)

Zēniem (3x1000m)

-3. vieta, (10:04,8), (Kristers Balcers, Krists Aukstars, Emīls Siljānis);

– 5. vieta, (10:24,4), (Kristiāns Švītiņš, Roberts Pustenko, Kristers Līdaks).

            ‘’B’’ gr. (2007.-2008. g.dz. )

Zēniem (3x1000m)

– 1. vieta, (10:04,9), (Edvarts Igaunis, Haralds Tiltiņš, Emīls Pūne);

– 4. vieta, (10:34,4), (Marks Mednis, Kristiāns Turlais, Aivars Smilškalns);

            ‘’C’’ gr. (2009.-2010. g.dz.)

Meitenēm (3x500m)

– 1. vieta, (5:39,0), (Gundega Zaķe, Elza Zaļkalne, Aleksandra Zandberga);

– 4. vieta (5:57,0), (Anete Alenčika, Madara Liepiņa, Ennija Kovala);

Zēniem (3x750m)

– 2. vieta (8:52,2), (Roberts Urķis, Niklāvs Neimanis, Ralfs Rozovs);

– 3. vieta (8:54,0), (Edgars Vārpiņš, Valters Špundzāns, Roberts Ludiņš);

            ‘’D’’ gr. (2011.-2012. g.dz.)

Meitenēm (3x500m)

– 5. vieta (6:37,0), (Estere Vietniece, Ketija Trakina, Magdalēna Ummere);

Zēniem (3x500m)

– 2. vieta (5:42,0), (Matīss Mediņš, Markuss Veide, Miķelis Melgailis);

Liels paldies skolēniem par atsaucību un vēlmi piedalīties sacensībās un aizstāvēt skolas godu, bija patīkami redzēt, ka skrējienu laikā skolēni viens otru uzmundrināja un juta viens otram līdzi.

Paldies skolotājai Līgai, treneriem Raivim Melgailim, Pēterim Lungevičam un Agritai Kliģei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Veiksmi turpinājumā!

Skolotājs Rinalds Zariņš

3.a klases dodas pārgājienā.

Rudens ir ekskursiju un pārgājienu laiks, tādēļ, 3.a klase, sakrājot APU balvai nepieciešamo žetonu skaitu, 10.oktobrī īstenoja izvēlēto balvu – pārgājienu.

Kad citiem stāstām, ka bijām pārgājienā uz Skaistkalni, daudzi nogroza galvu, jo īsti netic. Tad nu mēs stāstām, ka Skaistkalnē nokļuvām ar satiksmes autobusu, un pats pārgājiens bija tur, pa Skaistkalnes apkārtni.

Šo pārgājiena maršrutu mums piedāvāja Ralfa mamma – Santa.

Īsts piedzīvojums bija brauciens ar satiksmes autobusu, jo vajadzēja prast pašam izstāstīt, uz kurieni vēlas braukt un arī samaksāt par biļeti. Vairākiem bērniem bija arī jāprot izmantot „3 + karti”. Dažiem skolēniem patstāvīga braukšana ar satiksmes autobusu bija pirmā pieredze.

Ralfa mamma mūs Skaistkalnē sagaidīja. Tad devāmies pārgājienā uz Skaistkalnes karsta kritenēm. Pa ceļam iepazinām pašu Skaistkalni.

Mežā tika organizētas sacensības – augstākā torņa būvniecība no dabas materiāliem. To vajadzēja prezentēt.  Uzvarēja visas komandas, jo bija daudz dažādu nomināciju.

Tad devāmies iekšā mežā un apskatījām vairākas kritenes, par kurām mums Ralfa mamma pastāstīja. Pētījām meža stāvus, augus, gaismu un mitrumu. Kā jau katrā pārgājienā neiztikām bez izzinošām, atraktīvām, sportiskām un domāšanu darbinošām spēlēm dabā. Atpūta pie ugunskura ar smaržīgām, ceptām desām un karstu tēju bija pašā reizē!

Tad devāmies uz vietu, kurā mūs sagaidīja vecāki ar mašīnām, lai atvestu atpakaļ uz Vecumniekiem.

Liels paldies Ralfa mammai Santai un vecākiem, kuri mums sagādāja jauku dienu dabā!

3.a klases audzinātāja Aija Staškeviča.

Sveicam Zemgales reģiona uzvarētāji vieglatlētikā!

Šodien, 27. septembrī, Iecavā, norisinājās skolēnu Zemgales reģiona sacensības vieglatlētikas četrcīņā (60m, tāllēkšana, bumbiņas mešana, 500m meitenēm, 800m zēniem).

Vecumnieku vidusskolas jaunie sportisti atkal sevi parādīja no labākās puses un komandu vērtējumā 1. vietu izcīnīja gan meitenes, gan zēni.

Meitenes visās disciplīnās pārliecinoši dominēja, bet zēniem cīņa bija jau sīvāka, taču nosargāt uzvaru komandu kopvērtējumā izdevās tāpat.

Zēni uzvarēja arī 4x100m stafetē (Roberts Urķis, Valters Špundzāns, Niklāvs Neimanis, Edgars Kļaviņš).

Meiteņu komandu pārstāvēja: Gundega Zaķe, Lauma Lungeviča, Aleksandra Zandberga, Elza Zaļkalne un Ennija Kovala.

Zēnu komandu pārstāvēja: Edgars Kļaviņš, Valters Špundzāns, Roberts Urķis, Niklāvs Neimanis un Pāvils Otomers.

Paldies skolēniem par parādīto sniegumu, paldies skolotājai Līgai Macarovskai, treneriem Pēterim Lungevičam un Raivim Melgailim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Veiksmi visiem turpinājumā!

Mazie Vecumnieku vieglatlēti izcīna godalgas Bauskā!

Piektdien, 23.septembrī, Bauskas stadionā, norisinājās vieglatlētikas sacensības ‘’Jaunais vieglatlēts’’, šajās sacensībās sevi ļoti labi parādīja mūsu mazie sportisti.

Vecumnieku vidusskola tika pārstāvēta abās vecuma grupās (‘’E’’ un ‘’D’’ grupa) ar zēnu un meiteņu komandām.

Sacensības sākās ar 4x60m pretstafeti, mūsu zēnu komandas izcīnīja godalgas:

– (‘’D’’ gr. 2011.-2012. g.dz.) izcīnīta – 1. vieta (Miķelis Melgailis, Matīss Mediņš, Armands Ruskulis, Miks Buks);

– (‘’E’’ gr. 2013.-2014. g.dz.) izcīnīta – 2. vieta (Augusts Onkelis, Ansis Melgailis, Kārlis Valters Zvirgzdiņš, Rainers Zaļkalns).

Individuāli godalgas izcīnīja:

– Keita Kalniņa –  1. vieta (bumbiņas mešana), 2. vieta (lodes grūšana);

– Rita Vētra – 3.vieta (tāllēkšana, sprints);

– Tomass Jānis Kovals – 3. vieta (lodes grūšana);

– Ansis Melgailis – 2. vieta (bumbiņas mešana);

– Augusts Onkelis – 2. vieta (tāllēkšana);

– Rainers Zaļkalns – 1. vieta (60m);

– Viktorija Fiļipova – 2. vieta (300m);

– Magdalēna Ummere – 1. vieta (augstlēkšana) – 1,20m;

– Ketija Trakina – 2. vieta (tāllēkšana) – 3,46m, 3. vieta (60m);

– Marks Lukjaņins – 3. vieta (tāllēkšana);

– Miķelis Melgailis – 1. vieta (bumbiņas mešana), 2. vieta (60m/b);

– Matīss Mediņš – 1. vieta (tāllēkšana) – 4,18m, 2. vieta (60m);

– Markuss Veide – 1. vieta (augstlēkšana);

– Miks Buks – 2. vieta (lodes grūšana);

– Armands Ruskulis – 1.vieta (300m), 3. vieta (60m).

Paldies par parādīto sniegumu arī Ausmai Melgailei, Lindai Alenčikai, Ketijai Liepai un Džesikai Kalniņai.

Paldies skolotājai Līgai Macarovskai un trenerim Raivim Melgailim par skolēnu sagatavošanu sacensībām, paldies skolēniem par vēlmi pārstāvēt mūsu skolu sacensībās.

Lai mums visiem veicas!

Skolotājs Rinalds Zariņš

Vecumnieku vidusskolai Zaļais karogs

Otrdien, 13. septembrī, pulksten 11:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Šogad 94 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu.

Ir liels prieks un lepnums, ka mēs, VECUMNIEKU VIDUSSKOLA, esam starp tām!

Tikai divām izglītības iestādēm tika piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 52 – ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Šogad Ekoskolu apbalvošanas ceremonijas fokusā bija trīs videi nozīmīgas tēmas – klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums. Pasākumā Ekoskolas sveica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Gatis Zemurs, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, kā arī Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns. Apbalvošanas ceremonijā tika atklāta Rīcības dienu kampaņa, apbalvoti starptautiskā konkursa uzvarētāji – Jaunie vdes reportieri, UNESCO Latvijas Nacionālā Komiteja atklāja akciju “Pasaules lielākā mācību stunda, kā arī, kopā ar improvizācijas teātri “Spiediens”, tiks apspriesti dažādi nākotnes scenāriji un meklēti risinājumi. Pasākumu vadīja Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens.

Bija jauki satikt sen neredzētus draugus un sajusties daļai tās sabiedrības, kam rūp mūsu nākotne un apzināties, ka mēs ar savām ikdienas rīcībām spējam visi kopā panākt kādas pārmaiņas klimata labā.
Vēlreiz milzīgs paldies visai Vecumnieku vidusskolas saimei sākot ar pirmsskolas grupiņām un beidzot ar 12.klases skolēniem, nu jau studentiem (Undai Rušmanei , Zanei Strazdai, Emīlam Reķim, Mārtiņam Dābolam, Renātei Vaičulei) , kā arī Martai Rogai, Rasai Rušmanei, Robertam Pustenko, kuri piedalījās Ekopadomes darbā. Paldies skolotājiem un skolēniem par ikdienas rīcībām klasēs, paldies vecākiem, kuri iesaistās pētījumos un darbiņos, kas veicina zaļo domāšanu un rūpējas kopā ar bērniem par vides ilgtspējību!
Šogad tā pat turpināsim un darīsim zaļos darbus kopā! Lai izdodas!

Ekopadomei jau padomā pirmie rudens darbi! Pievienojies! Mēs tevi gaidām, jaunais Ekopadomes dalībniek!
Uz tikšanos

“Latvijas skolas soma”  iniciatīva Vecumnieku vidusskolā.

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Pandēmija kultūras dzīvē ir ieviesusi jaunas korekcijas, daļa skolēnu to nav piedzīvojusi klātienē nekad, iepazīstināt ar kultūru attālināti ir liels izaicinājums skolotājam, lai nesabojāto vienīgo priekšstatu par kultūru. Ja skolēns lielāko mācību daļu pavada pie ekrāna, baudīt vēl teātra izrādi  vai koncertu ekrānā, nav tas pats aizraujošākais.  Šis mācību gads iezīmējās ar to, ka tomēr skolēni bija klātienē, bet neskatoties uz to ciemiņi skolās viesoties nevarēja un arī skolēni doties ārpusskolas aktivitātēs nedrīkstēja. Atkal jauns izaicinājums! Un tomēr, neskatoties uz to, izdevās piedzīvot dažus gramus kultūras.

Koncertlekciju “Lāčplēša dienā”, ko sagatavoja SIA Media Auss un Jānis Ķirsis ar radošo komandu klausījās 8. un 11.klašu skolēni.

Koncertlekcijā vēstures fakti mijās ar muzikālo noskaņu, ko uzbūra  mūzikas autoru Ērika Ešenvalda, Zigmara Liepiņa, Jāņa Ķirša, komponētās dziesmas Rūtas Dūdumas-Ķirses, Jāņa Ķirša un Daumanta Kalniņa izpildījumā. Klases stundās skolēniem mācot vērtības un attieksmes, diskutējot  – kā būt pilsoniski līdzatbildīgam, vērtējām un salīdzinājām vēsturiskos notikumus šodienas kontekstā. Meklējām atbildes uz jautājumiem, ko es šodien daru Latvijas labā?  Skolēni atzina, ka tieši šajā novembra laikā, izjūtot piederību valstij visvairāk, bet to vajadzētu izjust arī citā laikā. Vēstures notikumu izpratne ļauj novērtēt brīvības cenu. Patriotiskās dziesmas rada piederību zemei.

Kopā ar Sprīdīti ceļoja  3. klases skolēni “Ceļojums apkārt pasaulei.  Iepazīstot tuvas un tālas zemes un saprotot, ka mājās ir visskaistāk. Ka arī mums ir skaistas tradīcijas un daba. Tomēr uz jautājumu, kas visspilgtāk palika atmiņā, skolēni teica: “Ainavas ar kalniem”.

Kā mācīties fiziku aizraujoši?  Kopā ar  koncertlekciju “Skaņas detektīvs” 8.klases skolēni ceļoja skaņa pasaulē, uzzināja, kā rodas skaņa, kā auss to pārveido, kā skaņu pieraksta, kā izklausās simfoniskā orķestra saknējums kopā un atsevišķos instrumentos. Skolēni paši veidoja vēlāk mūzikas instrumentus, tos demonstrēja pārējiem klases biedriem. 

Vidusskolēni 10. – 12.klase pieredzēja teātra izrādi “Vectēvs”, kas paspilgtināja sarunu par 25.marta notikumiem, mācījās rakstīt recenziju mācību priekšmetā  – Kultūras pamati, veidoja stāstu sēriju “Karavīra stāsts” vēstures stundās. Pretrunīgā vēstures interpretācija bija skolēnu izaicinājums, lai paustu pārliecību, ar argumentiem pierādītu, ka savas valsts vēstures izpratne ir galvenais, lai neatkārtotos tādi vai citādi notikumi.

Skolēniem ļoti patika izrāde, tā ir liela aktiermeistarība 3 stundu garumā noturēt pie ekrāniem jauniešu, ir Viļa Daudziņa trumpis. Paldies par šo smago, bet vērtīgo vēstures stundu.

Uz priecīgākas nots sagaidījām 4.maija notikumus, kad skolēni beidzot varēja piedzīvot kultūru klātienē, mūs priecēja Mārtiņš Kanters ar koncert lekciju “Es mīlu tevi, Latvija”, kurai gatavojās 4., 5., un 7.klases skolēni, mācoties Saules gadu literatūrā, dodoties pa Latvijas novadiem, iepazīstot mūsu zemi.  Dzīva balss, dzīva skaņa, dzīva spēle, dzīva saruna, dzīvi skolēni ar emocijām, līdzi dziedamām dziesmām un Mārtiņa harizmātiskā personība skolēnus nobūra un aizveda ceļojumā pa mūsu dzimto Latviju!

Krāsaini piedzīvojumi, lai arī nākamajā mācību gadā!

“Latvijas skolas soma” koordinatore

Vecumnieku vidusskolā Sanita Roga

Vecumniekiem zelts un sudrabs Latvijas skolēnu spartakiādē vieglatlētikā

Piektdien, 13. maijā, Kokneses sporta centra stadionā norisinājās Latvijas skolēnu 75. spartakiāde vieglatlētikā četrcīņā, kārtējo reizi sevi ļoti labi parādīja mūsu Vecumnieku vidusskolas jaunie vieglatlēti.

Finālsacensībās piedalījās komandas no Jelgavas, Kokneses, Lielvārdes, Madlienas, Siguldas un Vecumniekiem.

Sportisti sacentās 4 disciplīnās – 60m, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, 800m skrējienā zēniem un 500m skrējienā meitenēm.

Mūsu zēnu komanda sacensībās uzvarēja ar lielu punktu pārsvaru, izcīnīdami zelta medaļas, bet mūsu meitenes izcīnīja sudraba medaļas, piekāpjoties vienīgi spēcīgajām Kokneses sportistēm.

Individuālajā kopvērtējumā, Ernestam Lešinskim  3. vieta (bronza), Lauma Lungevičai 2. vieta (sudrabs), bet Edvartam Igaunim izcīnīta 1.vieta (zelts).

Bija patīkami, ka tieši garajās distancēs (800m un 500m), mūsu jaunie sportisti skrējienu laikā parādīja raksturu un nocīnījās līdz galam, viens otru atbalstīja un uzmundrināja, bija jūtams komandas gars.

Zēnu komandas sastāvs: Maksimiliāns Sleids, Kristiāns Turlais, Emīls Pūne, Edvarts Igaunis, Ernests Lešinskis un Edgars Kļaviņš.

Meiteņu komandas sastāvs: Elza Zaļkalne, Ennija Kovala, Aleksandra Zandberga, Lauma Lungeviča, Annija Treimane un Gundega Zaķe.

Paldies skolēniem par atsaucību un vēlmi pārstāvēt mūsu skolu sacensībās, paldies par pozitīvo atmosfēru un labajām emocijām sacensību laikā.

Paldies treneriem Līgai Macarovskai, Pēterim Lungevičam un Raivim Melgailim par  ieguldījumu audzēkņu sagatavošanā. Lai mums visiem veicas!

Skolotājs Rinalds Zariņš

12.klase! PĒDĒJĀ ZVANA DIENĀ SKOLOTĀJI JUMS NOVĒL:

Sākumskolas skolotāja Antra Zikova:
Vienkārši- lai ļoti veicas! Ticēt saviem spēkiem! Nākotnē- trāpīt desmitniekā un izvēlēties tādu  profesiju, lai būtu tā- ar prieku uz darbu, ar prieku uz mājām, tad būsiet laimīgi!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Segliņa:
Tāda neliela grupiņa (ja kādi 2 nav skolā, tad vispār pēc klases neizskatās), bet ļoti dažādi, atšķirīgi. Cits atturīgs, cits šauj ārā visu bez apdoma. Citam vienmēr ir viedoklis, cits labāk paklusēs. Cits visu pārvērš par joku, cits- nepasmaidīs arī tad, ja ir joks… Citam svarīgi, lai visi skolas darbi būtu labi izdarīti, citam- ierasties un atzīmēties, jo īstā dzīve ir tur- ārā, aiz skolas sienām.  Tik dažādi! Un tomēr kaut kas viņus vieno un, ja vajag, viņi kļūst par tādu mazu, stingru dūrīti un kopā paveic vajadzīgo. Viņus vieno liels un gaišs optimisms, ka gan jau viss beigsies labi. Skaidrs, ka tā arī būs. Man patīk, ka viņi ir draudzīgi savā starpā- redzu viņus Vecumniekos kopā, mazos bariņos. Reizēm viņos parādās tāda mīlīga bērnišķība, kad var smieties un muļķoties bez kāda iemesla. Mēs esam risinājuši draudzīgas sarunas gan par skolu, gan par vēsturi, gan par dzīvi. Labi sarunu biedri. Viņi ir jauki cilvēki, un es esmu pārliecināta, ka tādi viņi paliks arī dzīvē. No sirds 12.klases skolēniem novēlu atrast savu īsto vietu dzīvē, un tai obligāti nav jābūt vienīgajai, var izmēģināt tik daudz ko. Gan jau skolas laikā neapgūtais kaut kur arī pietrūks, bet jātiek būs galā un tiks. Lai veicas eksāmenos!

Kulturoloģijas skolotāja Andra Rušmane:
Esiet savā dzīvē drosmīgi. Drosme nepieciešama sapņot, drosme izvirzīt lielus mērķus un lēnītēm uz tiem virzīties. … drosme ir pateikt viedokli un atzīt, ka kaut kas nav bijis pareizi, ka esi kļūdījies. … drosme ir vajadzīga arī reizēm paklusēt… esiet drosmīgi ieklausieties savos sapņos un ejiet un tos piepildiet!
P.S. Neviens cits to jūsu vietā nedarīs.

Klases audzinātāja Ingrīda Tamane:
Mīļie divpadsmitie! Šorīt ķirši un ievas ir pilnos ziedos (skolas kastanis gan vēl pumpuros☹), tulpes un narcises izdaiļo skolas puķu dobes, un putni tik skaļi no rīta dzied sveicienus jaunajai dienai! Šodien uz kārtējo mācību stundu jūs vairs nesauks skolas zvans! Lai cik kādreiz tas atskanējis iepriecinoši, izklausījies apnicīgs vai licis drusku satraukties (vismaz sākumskolā?:)), ir taču mazliet arī.. tā dīvaini… jums tas šodien nezvana… Jā, jūsu stundu laiks skolā ir aizskrējis, priekšā eksāmeni un pēc tam lielā dzīve. Putni, kas sēž  kokā, nebaidās nokrist, jo tie nepaļaujas uz zaru, bet gan uz saviem spārniem! Tā arī jums būs paļauties uz to, ko esat apguvuši un iemācījušies, uz to, ko no sirds jums snieguši skolotāji, no sirds atbalstījuši un palīdzējuši jūsu vecāki un vecvecāki! Parādiet labāko, ko jūs varat ne tikai katrā  eksāmenā, bet arī turpmāk katrā savas dzīves mirklī! Lai priecīga diena visiem!

Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!

Pavasarim atnākot, atkal no jauna ieraugām, cik skaista ir mūsu zeme, kad sāk plaukt koki un puķes, skan putnu dziesmas un saulainā diena vilina mūs laukā! 11.klase ģeogrāfijas stundā, mācoties par tūrisma resursu izmantošanu un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, veica projekta darbu un novērtēja Vecumnieku iedzīvotājiem iemīļotās pastaigu takas abu ezeru apkārtnē. Nodarbībā izmantojām Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādāto metodisko materiālu “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”. Skolēni iepazinās ar teorētisko materiālu par antropogēno faktoru ietekmi ekosistēmās, Dabas aizsardzības pārvaldes radīto informatīvo kampaņu un zīmi “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!’, diskutēja par tās nepieciešamību savā ciematā, modelēja dabas taku “uz papīra” un veica novērojumus dabā. Skolēni izstaigāja gan Vecā, gan Jaunā ezera apkārtni, apkopoja novērtos datus anketā un aprēķināja, cik lielus finansiālus ieguldījumus vajadzētu, lai šajās vietās veiktu dažādus atpūtas takas infrastruktūras uzlabojumus.

11. klases skolēnu atziņas: Bija interesanti plānot infrastruktūru mūsu tik pazīstamajās vietās! Līdz šim nebiju aizdomājies, cik daudz varētu maksāt takas izbūve ar dēļiem vai skatu tornis, lai baudītu apkārtni no augšas! Jaunā ezera apkārtne arī būtu pelnījusi tādus uzlabojumus un labiekārtojumus kā pie Vecā ezera. Jaunais ezers apbur ar savu klusumu un nesamāksloto skaistumu, to nedrīkst pazaudēt, piesārņojot un pārbūvējot. Vecā ezera apkārtnē nepieciešams salabot soliņus un izveidot informatīvo stendu. Redzējām, ka ir cilvēki, kas rūpējas par dabas tīrību, arī izvietojuši atgādnes un “āpša zīmi”, lai apmeklētāji nepiesārņo atpūtas vietu pie ezera. Bet žēl, ka paši vietējie iedzīvotāji ir tie, kas savus atkritumus atstāj dabā. Šādas stundas svaigā gaisā, strādājot grupās ar klases biedriem, sniedz lielāku izpratni par notiekošo savā tuvākajā apkārtnē un liek arī mums aizdomāties par savu rīcību ikdienā!

Ingrīda Tamane ģeogrāfijas skolotāja

Vecumnieki izcīna godalgas ‘’Pavasara krosā’’

   Piektdien, 22. aprīlī, Bauskas pilskalnā norisinājās Bauskas novada sacensības ‘’Pavasara krosā’’.

Sacensības notika vairākās vecuma grupās, piedalījās 6 spēcīgākās skolas no Bauskas novada. Mūsu skolas skolēni uzrādīja tiešām augstvērtīgus rezultātus un izcīnīja dažāda kaluma godalgas:

– Ansis Melgailis – 500m  – 1. vieta

– Matīss Mediņš – 750m  – 3. vieta.

– Leo Ozoliņš – 1000m  – 3. vieta.

– Anete Alenčika – 750m – 3. vieta.

– Lauma Lungeviča – 750m  – 1. vieta

– Aleksandra Zandberga – 750m  – 2. vieta.

– Niklāvs Neimanis – 1000m  – 1. vieta.

– Pāvils Otomers – 1000m  – 2. vieta.

– Roberts Urķis – 1000m – 3. vieta.

– Edvarts Igaunis – 1500m  – 1.vieta.

– Ernests Lešinskis – 1500m  – 2. vieta.

– Agris Jankuns – 2000m  – 2. vieta.

– Lauris Vasiļjevs – 2000m  – 3. vieta.

– Zanda Zaķe – 1500m  – 1. vieta.

Nedaudz pietrūka līdz godalgām:

– Ausma Melgaile – 500m  – 4. vieta.

– Miķelis Melgailis – 750m  – 4. vieta.

– Elza Zaļkalne – 750m  – 4. vieta.

– Valters Špundzāns – 1000m  – 4. vieta.

– Aivars Smilškalns – 1000m  – 4. vieta.

Kopumā mūsu skola izcīnīja 14 dažāda kaluma godalgas, 4 no tām bija zelta.

     Diena bija saulaina un skaista, sacensības tika noorganizētas augstā līmenī, bija prieks šajās sacensībās piedalīties.

    Paldies skolēniem par vēlmi pārstāvēt mūsu skolu sacensībās, paldies skolotājai Līgai, treneriem Pēterim Lungevičam un Raivim Melgailim par audzēkņu sagatavošanu sacensībām, paldies arī mūsu galvenajai krosa sagatavošanas bāzei – Čigānkalnam, kur ikdienā skrienam krosus un izpildām vingrinājumus pret kalnu.

     Veiksmi mums visiem turpinājumā, kopā mēs varam!

Skolotājs Rinalds Zariņš