Skolotāji gatavojas izmaiņām vērtēšanā

Vecumnieku vidusskolas  norit aktīva gatavošanās  jaunajām pārmaiņām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, kas stāsies spēkā no 01.09.2024.   Lai skolotāji izprastu izmaiņas un apgūtu jauno summatīvo pārbaudes darbu veidošanu, Vecumnieku vidusskolas vadības komanda izveidoja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Summatīvo pārbaudes darbu izveide”  programmu 18 stundu apjomā, saskaņoja ar Bauskas novada pašvaldību un piedāvāja skolotājiem mācīties kopā.  Trīs nodarbībās kursu vadītāja, Latvijas |Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece, matemātikas doktore Ilze France  un 37 Vecumnieku vidusskolas skolotāji sarunājās un diskutēja par vērtēšanas mērķiem,  principiem, atšķirībām dažādu sasniedzamo rezultātu vērtēšanā, pārbaudes darba uzbūvi un sasniedzamā rezultāta( indikatora) jēgu  un vērtēšanas kritēriju izveidi.   Katrs skolotājs izveidoja summatīvo noslēguma pārbaudes darbu savā priekšmetā, skolēni to izpildīja un noslēguma nodarbībā  tas bija materiāls  pārbaudes darba rezultātu izvērtēšanai un sarunai par vērtēšanas.  

Kā vislielāko kursu ieguvumu pedagogi novērtēja vadītājas sniegto atgriezenisko saiti par izveidotajiem darbiem,  atbildes  uz jautājumiem un dažādu situāciju skaidrojumu.