Kārtība ārtelpu nodarbību organizēšanā Vecumnieku vidusskolā 5.-12.klasēm.

1. Ārtelpu nodarbības ir mācību  procesa daļa, pedagogs vai pedagogu grupa tās plāno, kopīgajā nedēļas plānojumā norādot laiku, tematu, skolēniem sasniedzamos rezultātus, darba organizācijas un vērtēšanas veidus.

2. Ārtelpās plānoto nodarbību laiku pedagogi saskaņo ar mācību pārzini (direktora vietnieku),  informē par to skolēnus un vecākus E-klasē līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai plkst.17:00.

3. Uz un no nodarbībām skolēni dodas kājām, ar skolas autobusu vai privāto transportu.

4. Nodarbības sākumā pedagogi iepazīstina ar drošības noteikumiem un skolēni parakstās par to ievērošanu atbilstoši Kārtībai par ekskursiju un pārgājienu organizēšanu.  

5. Skolēni un pedagogi nodarbībā ievēro 2 metru distancēšanos, ja tas nav iespējams, nodarbību laikā lieto mutes un deguna aizsegus.

6. Nodarbības laikā skolēni ievēro pedagogu norādījumus, aktīvi iesaistās uzdevumu izpildē, ir pašdisciplinēti, atbildīgi un pieklājīgi, ar savu rīcību netraucē nodarbības norisi.

7. Skolēniem aizliegts pamest nodarbības vietu bez pedagoga atļaujas.

8. Nodarbību skolēni neapmeklē, ja ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas pazīmes, par to informējot klases audzinātāju. Skolēniem, kas neapmeklē ārtelpu nodarbības, attiecīgajā dienā notiek attālinātais mācību process saskaņā ar stundu sarakstu un uzdevumiem E-klasē

9. Ja nodarbību laikā skolēnam  novēro slimības simptomus, atbildīgais pedagogs sazinās ar skolas medmāsu un vecākiem, vienojas par tālāku  rīcību.

10. Nodarbību dienā skolēniem līdzi ir individuāli lietojamas pusdienas.

11. Pedagogs ir tiesīgs atcelt plānoto ārtelpu nodarbību nepiemērotu laika apstākļu dēļ, paziņojot par to skolēniem un viņu vecākiem E-klasē un telefoniski.