Sākumskolas skolotāju sadarbības projekts

 5.05.2021. notika kārtējā Vecumnieku vidusskolas, Ropažu vidusskolas un Ikšķiles vidusskolas sadarbības projekta aktivitāte-  sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas tikšanās ZOOM vidē.

 Šajā reizē tikās 4.klašu skolotājas un dalījās savos pieredzes stāstos.  Protams, lielu daļu pieredzes stāstu bija par attālinātās mācīšanas organizēšanu, kā mācību stundu padarīt dinamisku, aktīvu, bērncentrētu.  Pedagogi stāstīja par pieredzi, lietojot programmas socrative.com; nearpod.com; mentimeter.com; izmantojot Google Classroom  un MS TEAMS iespējas.  Īpaša tēma šajā tikšanās reize bija  starppriekšmetu un starpdisciplinārie projekti, jo jaunā standarta īstenošanā pedagogi veido mācību stundas, kurās ir uzdevumus, kas ietver sevī vairāku mācību priekšmetu sasniedzamos rezultātus . Skolotājas runāja par matemātikas un latviešu valodas, dabaszinību un vizuālās mākslas, sporta un vizuālās mākslas  projektiem.

 4. a klases audzinātāja Ina Sirmoviča dalījās pieredzē, kā izmanto jaunās mācību priekšmetu programmas, kā pilnveido piedāvātos Skola 2030 materiālus.  Kolēģi augstu novērtēja stāstu par starpdisciplināro projektu “Laika līnija”, kas tapa, mācoties jauno priekšmetu sociālās zinības un vēsture. 

  Pateicoties ZOOM iespējām, šajā tikšanās reizē bija arī viesi no Gulbenes vidusskolas, Mālpils vidusskolas, Baldones vidusskolas.

  Sadarbība turpināsies un augustā pedagogi tiksies, lai runātu par kopīgu mācību satura  plānošanu, kā to vislabāk un efektīvāk realizēt skolā. 

Direktora vietniece sākumskola Rolanda Ķiņķevska